IV. PILÍŘ VZDĚLÁVÁNÍ: Učit se být

Vzdělávání musí přispívat k všestrannému rozvoji každého jedince. Vzdělávání musí každému jedinci umožnit řešit své vlastní problémy, činit vlastní rozhodnutí a nést odpovědnost sám za sebe. Jde i o individuální a kompletní rozvoj, člověk následně převezme odpovědnost za své konání.

Co si pod tímto pojmem představujeme na ZÁKLADNÍ ŠKOLE PROSPERITY?

Snažíme se podporovat rozvoj každého jedince, tedy našeho žáka/žákyně v oblasti osobnostní, sociální a morální. Kompletní model nabízí osobnostně sociální výchova, kterou zařazujeme napříč všemi předměty dle aktuálních potřeb a vhodnosti jejího využití.

 

V rámci jednotlivých oblasti se jedná o:

osobnostní rozvoj

  • sebepoznání, seberegulaci a sebeorganizaci
  • psychohygienu, kreativitu

sociální rozvoj

  • poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikaci a kooperaci

morální rozvoj

  • řešení problémů a rozhodovací dovednosti
  • hodnoty, postoje a praktická etika
  • aplikační témata.

 

Neméně podstatná je i výuka etické výchovy, kterou, jak už bylo řečeno při prezentaci III. Pilíře vzdělávání: Učit se žít společně. Domníváme se, že vzájemné propojení těchto výše uvedených oblastí napomáhá naplňovat dílčí výstupy daného pilíře vzdělávání.