II. PILÍŘ VZDĚLÁVÁNÍ: Učit se jednat

Učit se jednat je však spíše spojeno s otázkami profesní přípravy: Jak učit děti, tak, aby to, co se neučily, využily v praxi? … vyrovnávat se s různými situacemi a pracovat v týmech.

Práce ve skupinách, učebních koutcích v rámci tematické výuky i ostatních učebních bloků nabízí dostatečné množství prostoru k rozvíjení sociálních dovedností žáka, vzájemné komunikaci mezi vrstevníky i napříč celou školou, řešení problémových situací a přijetí následné zodpovědnosti za vlastní učení. Jedná se o řadu na sebe navazujících prostředků a učebních struktur, které umožňují rozvíjení funkční gramotnosti žáků, praktických dovedností potřebných pro další život.

Co si pod tímto pojmem představujeme na ZÁKLADNÍ ŠKOLE PROSPERITY?

  •  vytváření praktických dovedností
  • respektování rozlišných sociálních prostředí
  • smysluplné trávení volného času
  •  aktivní rozvíjení a ochrana fyzického, duševního a sociálního zdraví
  • aktivní přístup v rámci různých svépomocných skupin při sociálních činnostech
  • profesní kompetentnost
  • způsobilost v rámci práce v týmu
  • iniciativa a zodpovědný přístup
  • všestranná a účinná komunikace a tvořivé řešení problémových situací
  • jednání v podmínkách různých sociálních a pracovních činností

 

Zde je vzdělávání na ZÁKLADNÍ ŠKOLE PROSPERITY realizováno podle základních principů vzdělávacího programu Začít Spolu.

(více informací: https://www.zacitspolu.eu/)