FILOZOFIE

Jaké metody učení používáme? Čtěte zde.
Jak vypadá den ve škole? Čtěte zde.

 

Profil žáka pátého ročníku najdete zde.
Profil žáka devátého ročníku najdete zde.

Naše filozofie

CO CHCEME?

 • školu rodinného typu
 • smysluplné vzdělávání
 • výchovu dětí k prosperitě a učení se
 • všestranný rozvoj osobnosti
 • podporu rozvoje sociálních dovedností

JAK TOHO CHCEME DOSÁHNOUT?

 • nízký počet žáků ve třídách
 • komplexní učení v souvislostech
 • využití moderních metod učení
 • práce se soudobými technologiemi
 • důraz na výuku cizích jazyků
 • kvalitní tým osobností a profesionálů

Metody učení v naší škole

Ve škole Prosperity se žáci vzdělávají aktivními metodami učení.

Co si pod tímto pojmem představit? Jakými metodami a postupy pracujeme?

1) GENETICKÁ METODA ČTENÍ pro výuku prvopočátečního čtení
2) písmo COMENIA SCRIPT pro nácvik psaní
3) MATEMATIKA prof. Hejného v jeho uceleném konceptu

U žáků rozvíjíme kritické a logické myšlení. Nabízíme výuku angličtiny od první třídy. Propojujeme předměty a učení v souvislostech.

Děti se učí prožitkem i v rámci kooperativního a projektového vyučování.

Nezůstáváme pouze ve školních lavicích, organizujeme třídní i celoškolní tématické dny a týdny, vyjíždíme na studijní pobyty.

Plán dne v naší škole

Jak vypadá plán dne v naší škole?

Otevřeno máme od 7 hodin, kdy mohou děti přicházet do družiny. Pro rodiče, kteří budou přivážet své děti auty, máme k dispozici parkovací místa v areálu školy.

RANNÍ BLOK probíhá v rámci školní družiny a trvá od 7 do 8:15 h. Na děti čekají relaxační a odpočinkové aktivity dle vlastní volby.

DOPOLEDNÍ BLOK začíná v 8:30 a končí ve 12 h (v pondělí a v pátek ve 13 h). Žáci pracují v kmenových třídách dle rozvrhu. Dopoledne jsou naplánovány dva bloky po 90-ti minutách, mezi nimi je třicetiminutová přestávka na svačinu.

Na OBĚD mají děti hodinu, následuje ODPOLEDNÍ BLOK v rámci školní družiny. Program družiny si můžete podrobněji nastudovat zde.

Pět klíčů k poznání aneb profil žáka na konci

5. ročníku

ZŠ Prosperity usiluje v oblasti poskytování primárního vzdělávání o to, aby každý absolvent na konci prvního stupně byl dobře vybaven k tomu, aby mohl úspěšně pokračovat ve studiu na 2. stupni základní škol či na osmiletém gymnáziu.

Na konci každého ročníku získá každý žák „klíč k poznání“ a po absolvování prvního stupně bude vybaven nejen těmito „klíči“, ale v souvislosti s naplňováním školního vzdělávacího programu (ten vychází ze základních pilířů vzdělávání 21. století) i následujícími dovednostmi:

 • má osvojeny potřebné kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, pracovní i sociální
 • uvědomuje si potřeby druhých i sebe samotného, a zároveň ovládá základní komunikační pravidla, vede odpovídající dialog, naslouchá  a objektivně své názory argumentací
 • má pozitivní vztah k učení, uplatňuje samostatné myšlení, aktivně se zapojuje v rámci výuky
 • umí posoudit vlastní pokroky a zhodnotí svou dosavadní práci
 • je zvídavý a logicky a kriticky myslí
 • chápe multikulturní povahu společnosti a respektuje odlišné názory, způsob života různých kultur
 • je vnímavým pozorovatel svého okolí s ohleduplným postojem k životu i okolnímu světu, přemýšlí v globálních souvislostech a dodržuje zásady zdravého způsobu života, rozvíjí své zájmy a zodpovědně tráví svůj volný čas
 • má osvojeny a zažity základy komunikace v anglickém jazyce a bude mu umožněno složit zkoušku Cambridge ESOL PET(úroveň B1 podle Evropského jazykového rámce), popřípadě KET (úroveň A2).

Devět klíčů k poznání aneb Profil žáka na konci 9. ročníku

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSPERITY usiluje v oblasti poskytování základního vzdělávání o to, aby každý absolvent na konci druhého stupně byl dobře vybaven k úspěšnému pokračování studia na jakékoliv střední či odborné škole.

9 KLÍČŮ POZNÁNÍ ANEB PROFIL ŽÁKA NA KONCI 9. ROČNÍKU
V souvislosti s naplňováním ŠVP ŠKOLY PROSPERITY, které je postaveno na základních pilířích vzdělávání 21. století (Učit se poznávat, Učit se jednat, Učit se žít společně, Učit se být), bude žák na konci devátého ročníku vybaven s ohledem na dosažený věk i individuální možnosti a schopnosti takto:

 • žák má osvojeny na určitých úrovních potřebné kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální, občanské a pracovní
 • žák využívá při komunikaci základních komunikačních pravidel, vede odpovídající dialog, naslouchá a kultivovaně obhajuje své názory argumentací, má pozitivní vztah k jazyku v rámci komunikace
 • žák používá základní pravidla školního etického kodexu
 • žák má pozitivní vztah k učení, uplatňuje samostatné myšlení, aktivně se zapojuje v rámci výuky i s přesahem v rámci celé školy, je schopen sebereflexe, sebeevaluace, učení vnímá jako celoživotní proces poznání
 • žák je vybaven odpovídajícími dovednostmi a návyky, které podporují jeho zvídavost a schopnost logického a kritického myšlení, užívá logické úvahy a kombinačního úsudku při řešení problémů a úloh
 • žák se orientuje v možnostech a nabídce základních informačních zdrojů, pracuje s informacemi a využívá jich v procesu samotného učení
 • žák je osobností, která chápe multikulturní povahu společnosti a respektuje odlišné názory, způsob života různých kultur apod.
 • žák je vnímavý pozorovatel svého okolí s ohleduplným postojem k životu i okolnímu světu, přemýšlí v globálních i ekologických souvislostech a dovede propojit poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na jejich základě si vytvořit komplexnější pohled na přírodní jevy. Formuluje, prezentuje a aplikuje závěry na základě pozorování a badatelských činností
 • žák chápe zdraví jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody
 • žák si uvědomuje významnou provázanost všech druhů umění, rozvíjí své estetické cítění
 • žák má osvojeny a zažity základy komunikace v anglickém jazyce a bude mu umožněno složit zkoušku Cambridge ESOL PET (úroveň B1 podle Evropského jazykového rámce), popřípadě KET (úroveň A2)
 • žák má osvojeny a zažity základy komunikace v německém nebo dalším cizím jazyce

ZÁKLADNÍ PILÍŘE VZDĚLÁVÁNÍ

Má-li být vzdělávání úspěšné, musí být založeno na čtyřech typech učení,

které se v průběhu života každého jedince stanou v jistém smyslu pilíři jeho vývoje.

Učit se poznávat

Učit se jednat

Učit se žít společně

Učit se být

JAK VYPADÁ ŽIVOT V NAŠÍ ŠKOLE?

ŽIVOT VE ŠKOLE
Jak vypadá život v naší škole?
Je velmi pestrý. Žádný den není stejný, nic se neopakuje. Pestré aktivity provází děti celý školní rok.

Den začíná v půl deváté ráno. Děti, které navštěvují školní družinu, mohou přicházet už v sedm hodin. Učíme v blocích, které trvají 90 minut.

Každý týden se žáci scházejí ve školním komunitním kruhu. V pondělí ráno se tak mohou na školním setkání potkat s ostatními spolužáky napříč ročníky.

Na obědy chodíme do místní mateřské školy. Odpoledne je pro zájemce otevřena školní družina, která zavírá své brány v pět hodin. Děti si v rámci družiny mohou vybrat z nabídky nejrůznějších aktivit.

Odpoledne nabízíme i volnočasové aktivity a kroužky podle zájmu dětí.

Celá škola se účastní nejrůznějších akcí. Jezdíme na zimní i letní školu v přírodě, organizujeme vánoční jarmark, koncert v místním kostele, slavíme spolu Velikonoce a s rodiči se setkáváme na zahradní slavnosti. Na začátku školního roku se seznámíme na adaptačním pobytu, 2. stupeň vyjíždí za adrenalinovým dobrodružstvím. 

V průběhu roku navštěvujeme filmová i divadelní představení, sportovní utkání, koncerty nebo akce v muzeích a galeriích.

Vedeme děti ke sportu a pohybu, proto jezdím plavat i lyžovat. V rámci tělesné výchovy upřednostňujeme přirozený pohyb.

Ve škole pracuje žákovský parlament, ve kterém se setkávají zástupci tříd napříč ročníky.