KAM SE BUDE UBÍRAT CESTA VAŠICH DĚTÍ?

Pokud jste se rozhodli svěřit vzdělání svých dětí do našich rukou, jsme rádi a velmi si toho vážíme. Kapacita školy je 80 žáků.

Pokud ještě nevíte a zvažujete, co bude pro Vaše děti nejlepší, jsme připraveni zodpovědět Vaše dotazy buď na plánovaných společných setkáních nebo na individuálních schůzkách. Stačí, když nás budete kontaktovat, a to kdykoliv v průběhu celého školního roku.

Školné

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Měsíční školné – 6 600 Kč (platba za 10 měsíců). K úhradě ročně, pololetně, čtvrtletně
Školní družina – celodenní: 1 800 Kč / měsíc (platba za 10 měsíců); ranní a polední družina: 300 Kč /měsíc; odpolední družina: 1 500 Kč/měsíc

Děti s trvalým bydlištěm v Nové Vsi mají výhodnější podmínky. Pokud jste z Nové Vsi, domluvte si informační schůzku na e-mailu skola@zsprosperity.cz.
Individuální vzdělávání na 1. stupni ZŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSPERITY nabízí možnost při spolupráci v rámci individuálního (domácího) vzdělávání.

V každém ročníku máme vyhrazenu kapacitu na tzv. „domškoláky“, pro které se následně stáváme kmenovou školou, která zaštiťuje obsah a formu primárního vzdělávání (1. – 5. ročník) dle legislativy ČR (§ 41 školského zákona).

V ceně individuálního vzdělávání nabízíme:

ODBORNÁ ČINNOST

 • konzultace pro rodiče vzdělávající děti doma (plánování, formality, výběr pomůcek a učebnic, orientační konzultování výstupů žáka v průběhu roku, provádění školním rokem dle potřeb)
 • mentorskou podporu rodičům, učitelům
 • zapůjčení odborné literatury, učebních materiálů pro žáka
 • pravidelné přezkoušení žáka dle ŠVP ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROSPERITY (hodnocení a vydání vysvědčení). Přezkoušení se koná dle vnitřních kritérií školy nejméně 2x ročně v souladu s ukončením určitého období. Více informací na individuálních konzultacích.

SOCIALIZAČNÍ ČINNOST 

 • účast na adaptačním kurzu, výletu, exkurzi, výukovém programu daného ročníku
 • účast ve výuce (1 den měsíčně zdarma; den – poplatek 500,-Kč/den)
 • možnost účasti ve škole v rámci vyhlášených tematických dnů/týdnů (1 den měsíčně zdarma; den – poplatek 500,-Kč/den)
 • účast na zájmových aktivitách v rámci odpoledního bloku (50% sleva)

Celková cena individuálního vzdělávání je ročně (10 měsíců) 12.000,- Kč + individuální poplatky viz. uvedeny výše.

Kontaktujte nás na skola@zsprosperity.cz, rádi si s Vámi domluvíme termín schůzky a probereme další detaily spolupráce.

Přihláška ke vzdělávání

ŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ
Vyberte si přihlášku podle toho, do kterého ročníku dítě nastoupí, vytiskněte, vyplňte ji a zašlete e-mailem na skola@zsprosperity.cz.

Přihlášky přijímáme po celý rok.
Veškeré administrativní úkony vyřídíme za Vás, včetně přestupu na naši školu. Stačí se přijít podívat, domluvit se.
ŠKOLNÍ ROK 2024/25 - ZÁPIS A KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ do 1. ročníku

Kritéria pro přijímání žáků k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s novelizovanými právními předpisy, zejména se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů

 

Termíny zápisů – do 1. ročníku

1.termín – úterý 9. dubna 2024, od 15 – 17 h

2. termín – středa 17. dubna 2024, od 15 – 17 h

Kritéria přijetí:

 1. Soulad očekávání rodičů s výchovně vzdělávacími strategiemi školy

Při posuzování naplnění tohoto kritéria budou zohledňovány rodiny, jejichž jiné dítě již ZŠ Prosperity navštěvuje.

 1. Přijetí 1/3 žáků z obce Nová Ves z celkového počtu přijatých žáků do 1. ročníku.

Při posuzování naplnění tohoto kritéria budou zohledňovány rodiny, jejichž jiné dítě již ZŠ Prosperity navštěvuje.

 1. Pořadí podaných přihlášek v době zápisu – číslo jednací

Při posuzování naplnění tohoto kritéria bude zohledňováno pořadí přihlášených zájemců při konání zápisu k přijetí k základnímu vzdělávání.

Součástí administrativního procesu při zápisu jsou následující dokumenty:

 • přihláška ke vzdělávání
 • rodný list dítěte (kopie)
 • zdravotní pojišťovna pojištěnce – kartička (kopie)
 • OP obou zákonných zástupců (kopie)
 • potvrzení odkladu školní docházky v minulém roce, pokud byl odklad udělen

Další:

 • v případě, že zákonný zástupce požaduje odklad a má k dispozici vyjádření pediatra nebo klinického psychologa a PPP, poskytne tato vyjádření škole.
 • v případě předčasného přijetí dítěte ke vzdělávání, doloží zákonný zástupce vyjádření PPP / zapsané v rejstříku škol a školských zařízení/ a doporučující stanovisko pediatra nebo klinického psychologa o vhodnosti zralosti dítěte ke školnímu vzdělávání.

V případě odkladu nebo ,,urychlení“ povinné školní docházky dítěte, kdy  zákonný zástupce nemá potřebná vyjádření pediatra nebo klinického psychologa a PPP,  ředitel školy přeruší  správní řízení na nezbytně dlouhou dobu k doručení těchto vyjádření zákonným zástupcem dítěte.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je důležité, aby doložila  oprávnění (ověřená plná moc k zastupování) dítě zastupovat, které mu  poskytne zákonný zástupce žáka.

 

Výsledky zápisů 1. a 2. kola zveřejníme do 7 pracovních dnů od ukončení konání druhého kola zápisů na webových stránkách školy pod přiděleným číslem jednacím uchazeče a na vývěsce školy. Na základě souhlasu zákonného zástupce s umístěním dítěte do 1. ročníku ZŠ Prosperity, vydá ředitel školy dokument o přijetí uchazeče k základnímu vzdělávání a vyzve zákonného zástupce k jeho osobnímu převzetí.

 U přijatých žáků bude následovat podepsání smlouvy o poskytování vzdělávání mezi zákonným zástupcem a ZŠ Prosperity v individuálně domluveném termínu, nejpozději do 31.5.2024. Nepřijaté uchazeče budeme informovat písemně doručeným dopisem bezprostředně po zveřejnění výsledků zápisu.