ŘEKLI O NÁS…

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSPERITY nabízí jedinečný vzdělávací koncept, který vychází ze čtyř základních pilířů celoživotního učení v oblasti vzdělávání 21. století vytvářející základy pro celoživotní vzdělávání žáka, ale i k vytvoření adekvátních podmínek pro vzdělávání v dané oblasti, komunitě.

Každý má svou cestu, každý má možnost volby…

Slova těch, kteří se rozhodli jít „cestou k prosperitě“ společně s námi  

NEBO

minimálně vnímají naši cestu jako smysluplnou, inspirující a potřebnou..

Co Vás vedlo jako zákonné zástupce (rodiče) našich žáků přihlásit dítě ke vzdělávání na naší škole?

Vzhledem k tomu, jak se vyvíjela osobnost naší starší dcery a na základě sledování jejího fungování v malé dětské skupině vs. velké mateřské škole jsme věděli, že chceme vyjít z běžného vzdělávání cestou, kde je menší počet dětí, bere se v potaz individualita dítěte. Ve velkém kolektivu tolik neprospívala, bála se, neuměla se prosadit, byla zakřiknutá. Na základě našich osobních zkušeností se základní školou před dvaceti lety jsme pro naše děti chtěli možnost nemuset se biflovat, ale naopak se nám velmi líbila možnost učení v souvislostech, zapojování školy do mnohých projektů, učení cizího jazyka od první třídy. Po širším seznámení se se školou se nám zalíbila i etická výuka, ranní kruhy, finanční gramotnost, osvěta v ekologii, pravidelné výpravy ven i nezvyklé úkoly (deníky poznání, nepovinné úkoly, které nás podporují v tom, trávit více času spolu a v přírodě). V porovnání s „alternativními“ školami v blízkém okolí nás oslovuje hlavně řád a disciplína. Školy, které nechávají na dětech příliš zodpovědnosti a nemají zásady typu „dítě by mělo ve druhé třídě umět číst“ nesouzní s naším očekáváním, co by škola měla dítěti přinést.

 V čem spatřujete pozitiva, přínos či specifičnost (jedinečnost) naší školy?

Asi jsem to už vyjádřila v první otázce. Líbí se mi způsob, jakým děti motivují k tomu, aby se učit chtěly. Osobní vztahy dětí s učiteli, řešení jakéhokoliv problému (jak stran vztahů dětí ve škole, tak i co se týče zvládání učiva). Maximální důvěra, kterou naše děti ke svým učitelům mají je pro nás stěžejní. Dokážou být pro děti vzorem, jít jim příkladem. Jedinečné jsou i nestandardní úkoly, hodně času stráveného v přírodě. Informace z oblasti ekologie, etiky, financí. Nebojí se vzít je na nákup, jedou se podívat i do jiných škol, na farmy apod.  Na svůj věk se velmi dobře umí vyjadřovat, nestydí se prezentovat svou práci, a to jsou stále na prvním stupni. Každý měsíc vidíme reálné pokroky nejen na stránce vědomostní, ale i psychického vývoje. Velmi nás oslovují pravidelné konzultace (dítě, rodiče, učitel), díky kterým máme absolutní přehled o dění ve škole.

H.

ZŠ Prosperity jsme pro svého syna vybrali jako pro nás vhodnější alternativu ke tradiční formě základního vzdělávání. Hledali jsme školu s menším počtem žáků, inovativními prvky, „rodinnou“ atmosférou, kde se děti a učitelé napříč ročníky dobře znají a navazují bližší vztahy. To dle mého napomáhá dětem cítit se ve škole dobře, uvolněně, snadněji se zapojovat do výuky a lépe vstřebávat nové znalosti. Předpokládám, že díky nízkému počtu žáků, mohou učitelé lépe rozlišovat individuální schopnosti, povahu a specifika daného dítěte a zohlednit tyto poznatky v dalším přístupu. V takto malém kolektivu se taktéž lépe uhlídají negativní jevy jako např. šikana. Škola Prosperity na mě působí, že byla založena s upřímným úmyslem vytvořit pro děti bezpečné prostředí, kde vedení i učitelům záleží na dětech, nebojí se nových metod výuky ve snaze dětem předat vše potřebné a zároveň jim ukázat, že učení může mít i zábavné formy. Svým přístupem dětem předávají více než jen obsah osnov.

Jak vnímáme ZÁKLADNÍ ŠKOLU PROSPERITY?

Jako …provázanost mezi ročníky (děti se učí interakci s mladšími i staršími spolužáky – tak jako to bude i nadále v životě, poznávají rozdíly ve schopnostech, učí se spolupracovat, pomáhat mladším či přijímat pomoc od starších), zaměření na ekologii, posilování vztahu k přírodě (úkoly, které děti směřují trávit čas venku, zažívat nové věci), zadávání projektů (děti se učí plánovat čas, spolupracovat v týmu, zjišťovat informace, pracovat mezioborově a vše dotáhnout do konce), „rodinné prostředí“, neanonymní atmosféra, nízký počet žáků, inovativní prvky výuky, tematická propojení napříč předměty, angažovanost zaměstnanců školy, ranní kruhy – děti se učí sdílení, dobré vztahy dětí s učiteli, výlety, exkurze, omezený přístup k mobilnímu telefonu, příjemné prostředí školní zahrady…

K.P.

 

Našeho syna jsem s manželem přihlásila na tuto školu na základě doporučení a velmi kladných referencí. Pozitiva této školy spatřujeme v individuálním přístupu k dětem dle jejich potřeb, možnost se učit venku, kladný přístup učitelů, vždy dobrá nálada ve třídě, děti se potkávají bez rozdílu věku (ohleduplnost). Velmi kladný přístup vedení školy k řešení problémů (rodič, dítě, škola). Na státních školách to všude opravdu není! Rodiče pod tíhou starostí raději problém přestanou řešit a státní systém má klid!

O.V.

 

ZŠ Prosperity jsme si vybrali na základě pozitivních referencí z našeho okolí týkajících se přístupu k žákům, zásad učebního plánu a celkové koncepce školy.

A.P.

 

Vzhledem k tomu, že jsem syna přehlásila na školu v době po covidu, chtěla jsem pro syna lepší, resp. individuálnější přístup ve výuce. Výjimečnost školy spatřuji v práci s dětmi ve skupinách, která v nich rozvíjí schopnost spolupracovat. Vede je k osobnímu rozvoji a k respektování ostatních. Toho si v dnešní uspěchané době velmi cením. 

T.Š.

 

Na škole máme syna v 9.třídě a dceru ve 3.třídě. Syn je na ZŠ Prosperity od 2.třídy. Hledali jsme pro naše děti alternativu klasické státní školy. První třídu syn absolvoval na jiné alternativní škole, ale byla absolutně nevyhovující. Děti se neučily a mohly si dělat prakticky co chtěly.

Za nás, jako rodiče je ZŠ Prosperity výbornou volbou, děti se učí, dostává se jim individuálního přístupu.

Volba této školy je to nejlepší, co jsme mohli pro naše děti udělat. Děti se do školy těší, chodí tam rády. Dostává se jim individuálního přístupu, cítí se ve škole bezpečně, učí se v souvislostech a je výbornou přípravou dětí pro zdravé začlenění do společnosti a střední školu.

J.P.

 

ZŠ Prosperity mi přišla jedinečná v přístupu k dětem, poznávání kolem sebe a vnímání. Tato škola má individuální přístup a záleží vám na všech dětech, což nemohu říci o běžných školách. Děti se učí nejenom podle zadaných osnov, ale i jak si s tím poradit a jak se učit pracovat v teamu. Jak se navzájem podpořit a pomocí si. Učí se vyjádřit a říci svůj názor, což spoustu dětí neumělo. Škola Prosperity je obohacují nejen na vědomosti, ale i na pochopení a důležitosti dětí samotných. Každé dítě je jedinečné a učitelé to vidí, a to je i pro sebevědomí velmi důležité, takže…Velmi děkuji za váš team, snahu, trpělivost a odhodlání dělat věci trochu jinak než běžné školy.

S.

 

Při výběru školy pro naše děti jsme se snažili najít rozumný kompromis mezi “hromadným frontálním útokem na žáky”, myšleno vzděláváním z 20. století, a “přehnaně alternativním dekadentním způsobem vzdělávání”, myšleno extrémní lesní školy atd.  (Omlouvám se za expresivní vyjádření.) … Po návštěvě několika škol v oblasti Kutné Hory, Kolína a Poděbrad jsme narazili na ZŠ Prosperity, která od prvního prozkoumání splňovala naše požadavky a pohled na věc. Z toho důvodu sem nyní chodí obě naše dcery a příští rok budeme moc rádi, když přibyde i náš syn, který je letos v předškolním věku.

 V čem spatřujete pozitiva, přínos či specifičnost (jedinečnost) naší školy?

 Těch hlavních důvodů je více a pokusím se je shrnout bodovitě: hodnoty, které jsou ve škole uznávány, jsou v souladu s našim vnímáním světa (slušnost, poctivost, férovost, pracovitost, či obětavost); “malotřídní”, až rodinný, formát školy; personál školy bych se nebál označit za srdcaře, v čele s panem ředitelem; zároveň se však s dětmi nikdo “nemaže”, což vnímáme jako dobrou přípravu do budoucího života; moderní přístup a metody vzdělávání; projektový přístup nejen ke studiu a celková systematičnost; děti milují i “mimoškolní” akce typu škola v přírodě, lyžařské výcviky či jiné výlety …

T.H.

Co Vás vedlo jako zákonné zástupce (rodiče) našich žáků přihlásit dítě ke vzdělávání na naší škole?

Chtěli jsme pro naše děti trochu jiný přístup ke vzdělání, než v tuto chvíli nabízí většina státních škol (a který se za poslední desetiletí příliš nezměnil) – učení formou hry, poznávání, a aby se do školy těšily a nebyla to pro ně jen nepříjemná povinnost. Touto formou jim z toho zůstane v hlavě mnohem více než z memorování v lavici. Další důvodem byl individuální přístup a vnímání rozdílnosti všech dětí a jejich potřeb. 

 V čem spatřujete pozitiva, přínos či specifičnost (jedinečnost) naší školy?

 Pozitivní je malý kolektiv, ve kterém se i např. hůře maskuje možná dětská šikana. Děti mají šanci se navzájem lépe poznat napříč celým věkovým spektrem od první do deváté třídy a je běžné kamarádství napříč věkovými skupinami. Díky více ročníkům ve třídě je zachována přirozená pestrost kolektivu, děti se na jednu stranu učí samostatné práci, pokud se vyučující věnuje jiné skupině, ale zároveň se v rámci výuky často učí pracovat v týmech, což je pro jejich budoucí fungování naprosto úžasná zkušenost – učit se prosadit vlastní nápad, ale zároveň umět respektovat názory ostatních. 

Díky častému prezentování, ať už pravidelné týdenní práce na úkolníčku nebo práce v kolektivu, mají děti sebevědomí a nemají problém, projevovat se na veřejnosti, i přes jejich introvertní povahu. 

Díky pravidelnému měsíčnímu hodnocení dětí vyučujícím (ne známkováním), máme lepší představu o chování a působení dětí ve škole a zároveň víme, že vyučující opravdu vnímá každé dítě jednotlivě s jeho silnými i slabými stránkami a zná jej možná i lépe, než jeho rodiče :-). 

O.P.

Můj syn navštěvoval školu, kde vzhledem k velmi vysokému počtu žáků ve třídě a nemožnosti učitele se individuálně věnovat žákům, kteří probíranou látku nejsou schopni hned pochopit se dostal do situace,  kdy se do školy bál chodit a probíranou látku nestačil plně pochopit a v mnohém se jí prostě pouze naučil, aniž by pochopil proč. Paradoxně mi školu Prosperity nakonec doporučili na jeho původní škole a po prostudování webových stránek mě filozofie ZŠ Prosperity vyloženě nadchla. Po rodinné poradě poté již bylo naprosto jasné na jakou školu syna dáme.

Přínos ZŠ Prosperity spatřuji hlavně ve velice přátelském prostředí s výrazně menším počtem žáků a tudíž možnosti jednotlivých učitelů se jim více věnovat. Chápu, že konečný výsledek je vždy na snaze konkretního žáka. Vidím, že je syn motivovaný, zajímá se o dění ve škole a osobně cítím, že to bylo právě to, co potřeboval. Velice oceňuji komplexnější výuku se zaměřením na souvislosti, oproti ve většině státních škol dosud bohužel přítomnému  “ biflování“ , bez souvislostí k naučenému.

M.V.

Pozitiva, přínos a jedinečnost vidíme po dvou letech především v malém počtu žáků ve třídě, líbí se nám systém „malotřídek“, to, že děti se učí respektovat se navzájem mezi sebou, bez ohledu na to, z jaké jsou třídy. Moc se nám líbí propojení učení v přírodě. Líbí se nám školní akce, které škola pořádá, jako čtení s rodiči nebo prarodiči, školní slavnosti, přespávání ve škole, společné Vánoce atd. Myslím, že děti mají šanci stmelit kolektiv mnohem víc než při samotné výuce a přijde nám to důležité. Ještě bych ráda vyzdvihla spolupráci s rodiči, moc se mi líbí třídní konzultace namísto klasických třídních schůzek, nebo školní akce, kde jsou zváni a zapojováni i rodiče, podzimní štrúdlování, vánoční tvoření, společné pálení čarodějnic nebo vánoční zpívání v kostele. 

 Školu jsme si vybrali pro našeho syna z důvodů, které jsem vlastně popsala výše. Myslím, že je velmi důležité, že pedagogové na této škole přistupují individuálně, ke každému dítěti, a že i děti, které by byly ve velkých školách vyčleněny z kolektivu dětí, protože se nějakým způsobem odlišují od ostatních, tu mají své místo. Na závěr je důležité zmínit, že jsme hledali takovou školu, která bude svým přístupem k dětem a formou výuky probíhat, co nejblíže v návaznosti na lesní školku, kterou syn navštěvoval.

M.A

Syna jsem do školy Prosperity přihlásil, protože se mi líbil koncept vedení výuky, který podle mého názoru respektuje individuality jednotlivých žáků víc, než je běžné ve státním školství, na druhou stranu ale není alternativní až příliš.

Pozitiva školy spatřuji ve výše uvedeném. Mám pocit, že syn se ve škole tohoto typu cítí bezpečněji a má více možností rozvinout své talenty.

O.M.

Co nás vedlo k přihlášení našeho dítě ke vzdělávání na školu Prosperity?

Přechod z prvního stupně na druhý znamenal změnu školy a také nárůst spolužáku z počtu 13 na 28.  Dcera se výrazně zhoršila prospěchem. Jsme bilingvní rodina, v tu dobu jsme žili v ČR třetím rokem a potřebovali jsme pro dceru osobnější přístup, než státní škola mohla nabídnout.  Dcera měla také doporučení z PPP, které státní škola ignorovala z důvodu vytížení učitelů a dceru odbyli větou: „…když nerozumíš, tak se přihlas…“ Dcera byla také příjemcem posměšků a šikany ze strany spolužáků, proto jsme pro ni hledali školu, která bude podporovat její individuální rozvoj a bude se zaměřovat i na její silné stránky ne jen trestat za to, co se nestihla naučit. 

 V čem spatřuji pozitiva, přínos či specifičnost (jedinečnost) školy Prosperity?

 Individuální přístup – řešila jsem se školou problémy s dcerou mimo výuku (odmítání stravy, psychické potíže), třídní paní učitelka se mnou problémy vždy ochotně řešila a nabídla mi podporu a pomoc v dané situaci. Příprava dětí na skutečný svět – konzultační hodiny formou zpětné vazby mezi vyučujícím, dítětem a rodičem – dítě se naučí hodnotit svůj výkon, pozitivně a negativně, samo si nastaví cíle, na kterých chce pracovat. Širší uchopení výuky – děti se neučí jen to, co je v osnovách, ale řeší i věci okolo, aby je to opravdu obohatilo a nebylo to nabiflováno jen pro známku. 

V.M.

V první řadě musím napsat, že jsem byla velkým odpůrcem soukromých škol. A moje představa s manželem byla jasná, nikdy naše děti nebudeme přesouvat na jinou školu, kam je dáme v 1. třídě, tam zůstanou až do 9. třídy…

Na školu ZŠ PROSPERITY přešel syn v době covid, jeho 5. třída. Jednoduše, už jsem se nemohla koukat na to, jak ztrácí sebevědomí a cítí se být ukřivděn na státní škole. U přechodu do nové školy, byla naše podmínka, že to musí být ZŠ do 9.třídy. Dcera přecházela na konci 3.třídy a bylo to z důvodu nezájmu paní učitelky na státní škole a každé ráno jsem poslouchala, že se jí tam nechce, že si jí ,,úča,, nebude všímat a dále, že je strašný hluk ve třídě.

Pozitiva, jedinečnost, přínos ZŠ PROSPERITY, každopádně máme děti, které se do školy těší a jsou šťastné. U syna spatřujeme sebevědomí, umí se ozvat a prosadit se, líbí se nám ročníkové práce, skvělé vysvětlení války, učení venku, informace z běžného života, výlety.
U dcery spatřuji její spokojenost (vím moc dobře, že to sní není jednoduché), sama se moc divila, že je o hodinách zapojována. Začala se více zajímat o knihy, líbí se nám propojení učení i venku a s běžným životem.
Jako rodiče jsme spokojeni, jelikož máme děti, které chtějí chodit do školy a líbí se jim tam.

P.J.

Chtěla jsem pro dceru školu, co se věnuje dětem není jim jedno, když se něco děje ať už ohledně školy problém s učením tak i mimo školu. Je hezké, když učitel napíše brzké uzdravení, a nejen zahlcovat úkoly, když se onemocní. To samé není škole jedno přístupu dětí mezi sebou, aby se nepovyšovali nad ostatní byli milý k ostatním a neodsuzovali, že ten neumí to a ten zase tamto nebo jak vypadá atd.

Zapojování dětí do běžného života a povznést jim sebevědomí, když jim bylo ubližováno na jiné škole, ať už od spolužáků nebo zaškatulkování od učitelů. Ve škole Prosperity je to jiné, děti si pomáhají mezi sebou, učitelé dělají maximum, aby děti něco naučili a zároveň jim pomohli se vstupem do života.

L.

Pro mne je důležité a pozitivní cca … individuální přístup, který umožňuje menší počet žáků ve třídě, zkušený pedagogický sbor, způsob hodnocení žáka; výuka sociálních dovedností, což umožňuje ranní kruh, práce ve skupinkách, věkově smíšených třídách, práce na projektech, způsob vedení družiny; alternativní metody výuky nad rámec standardního přístupu, které doplňují skutečnou znalost učiva bez biflování jako je didaktická metoda, Hejného metoda, výuka angličtiny od 1. ročníku, tematická výuka bez hranic mezi předměty; tematické akce a celoškolní výjezdy na hory, k výuce plavání, na Vánoce a Velikonoce; výuka k demokracii a šetrnosti k přírodě jako je školní parlament, tripartita s rodiči, projekty ekoškoly…

Díky moc za tento koncept a nasazení. 

P.V.